บลู อิงค์เป็นสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรUltimheat ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์คอนโทรลและอุปกรณ์ทำความร้อน

Blue Ink เป็นสมาชิกของ Ultimheat Alliance อุปกรณ์ควบคุมและทำความร้อน

เลือกภาษา

อุปกรณ์คอนโทรล, ชิ้นส่วน, อุปกร์ณ์ทำความร้อน

การรับประกัน:

สินค้าผลิตโดยบริษัท บลูอิงค์ จำกัดมีการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการผลิตของโรงงานและวัตถุดิบที่นำมาผลิต ไม่มีบุคคลใดได้รับอนุญาตให้รับประกันหรือทำการรับรองใดๆก็ตามยกเว้นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรออกโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทเท่านั้น ระยะเวลาการรับประกันเริ่มนับจากวันที่เริ่มขนส่งสินค้าออกจากโรงงานไปยังจุดหมายของผู้ซื้อเป็นเวลา 12 เดือน ข้อจำกัดในการรับประกันสินค้ามีดังต่อไปนี้ :

  • สินค้าจะต้องถูกติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำของบริษัท บลูอิงค์ จำกัดเท่านั้น
  • ผู้ใช้งานสินค้าจะต้องดูความเหมาะสมของจุดประสงค์การใช้งานของสินค้ากับการใช้งานจริงของผู้ใช้
  • การรับประกันสินค้าจะไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการผุพังเนื่องมาจากการใช้งานที่ผิดวิธี ไม่เหมาะสม หรือในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เกินอำนาจการควบคุมของสินค้า
  • ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้เรียกร้องความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งสินค้ากับทางบริษัทขนส่งเอง

วิธีแก้ไข:

ผู้ใช้สามารถส่งคืนสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ให้ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด หรือบริษัท บลูอิงค์ จำกัด

สินค้าที่ไม่สมบูรณ์จะถูกนำมาซ่อมแซมใหม่อย่างละเอียดรอบคอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บริษัท บลูอิงค์ จำกัดจะไม่รับผิดชอบค่าจ้างแรงงานพนักงานที่เกิดขึ้นจากการโยกย้าย ติดตั้งใหม่ หรือการซ่อมแซมจากความเสียหายใดๆทั้งสิ้น รวมถึงเหตุสุดวิสัยและความเสียหายต่อเนื่องของสินค้าด้วย